အာကာသကို ခရီးသြားႏိုင္ေတာ့မည္လား? - iT Guider
News Tech

အာကာသကို ခရီးသြားႏိုင္ေတာ့မည္လား?

Go to the Cosmos
Written by iT Guider

ကမၻာ့လွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္စြာ တည္ရွိလာခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လည္ပတ္သြားလာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လည္ပတ္စရာမ်ား ကုန္ဆံုးလာခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းႂကြယ္ပိုင္ဆုိင္သည့္ လူသားတို႔အတြက္ ကမၻာေျမအတြင္း လွည့္ပတ္ခ်င္စရာမ်ား ကုန္ဆံုးသြားၿပီးသည့္ေနာက္ နယ္ပယ္သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အာကာသသို႔ ခရီးသြားျခင္းမ်ိဳးကို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာခဲ့ၾကေပသည္။

ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးကို အခြင့္အေရးယူကာ အရပ္ဘက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အာကာသသို႔ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကရာမွ အာကာသခရီး သြားလုပ္ငန္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

Windows 10 License

၁၀၀ % စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ ႐ုရွားႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အာကာသ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Energia သည္လည္း အာကာသအတြင္း လည္ပတ္ခ်င္သည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအာကာသ စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေနခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ၁၀ ရက္ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ၆ ဦးတည္းကိုသာ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ခန္႔ရွိႏုိင္သျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္သုေတသန ျပဳမႈ၏ ရလဒ္မ်ားအရ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါကုန္က်စရိတ္အေပၚ ေပးေခ်ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကသလို ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း အာကာသခရီးစဥ္အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

Galaxy Stars

Galaxy Stars

Energia ကုမၸဏီသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ လကမၻာသို႔ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ဆိုဗီယက္ အာကာသယာဥ္မွဴး ယူရီဂါဂါရင္ကို ပို႔လႊတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာအာကာသ စခန္းသို႔ အာကာသခရီးသြားမ်ားကို ပို႔လႊတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ NEM-2 ယာဥ္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ NEM-2 အေနျဖင့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ယာဥ္အတြင္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ အခန္းမ်ား၊ အိမ္သာႏွစ္ခုႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အာကာသ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္း ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားရွိၿပီး အေမရိကန္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ဘိုရင္းအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရပါေသးသည္။

At the space ship

At the space ship

႐ုရွားတို႔အေနျဖင့္ အာကာသသို႔ ခရီးသည္မ်ား ပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကေန ဒီယန္ဘီလီယံနာ တစ္ေယာက္ကို ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လည္ပတ္သူအေနျဖင့္ ၎စခန္းတြင္ ၂ ပတ္တာမွ် ေနထိုင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အာကာသ ခရီးသြားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ႐ုရွားတို႔အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းသည္သာမက အာကာသအတြင္း ေနထိုင္ႏုိင္မည့္ ဇိမ္ခံဟိုတယ္တစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္လည္း ရွိပါသည္။ အာကာသ ဟိုတယ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ တန္ ၂၀ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ၁၅.၅ မီတာရွည္လ်ားသည့္ ႁပြန္အိမ္ငယ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဟုိတယ္အတြင္း ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ လွဲေလ်ာင္း အိပ္စက္အနား ယူျခင္း၊ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ရည္မွန္းထားၾကသည္။ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ခအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ႐ူဘယ္ ၁၆.၄ သန္းမွ ၂၆.၂ သန္းအထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

Energia ကုမၸဏီနည္းတူအာကာသ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းအေပၚ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေနာက္ဥေရာပ ကုမၸဏီမ်ားစြာလည္း တည္ရွိေန ပါေသးသည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Virgin Galactic အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က SpaceShipTwo ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားကို အာကာသအတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ခရီးသည္မ်ား စာရင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ေဟာလိဝုဒ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳလီ၊ ဘရက္ပစ္ႏွင့္ လီယိုနာဒိုဒီကာပရီ႐ို အစရွိသူတို႔ အပါအဝင္ ခရီးသည္ေပါင္း ၇၀၀ နီးပါးအေနျဖင့္ Virgin Galactic ကုမၸဏီ၏ အာကာသ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ လိုက္ပါရန္အတြက္ စာရင္းေပးခဲ့ၾကပါေသးသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ စီစဥ္မႈအရခရီးသည္ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ၂၅၀,၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

Above the world

Above the world

SpaceShipTwo တြင္ ေလယာဥ္မွဴးႏွစ္ဦး အပါအဝင္ခရီးသည္ ၆ ဦးကို ကမၻာေျမ အထက္အျမင့္ ေပ ၆၂ မိုင္ (၁၀၀ ကီလိုမီတာ) ကို သယ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ WhiteKnightTwo ေလယာဥ္မွအျမင့္ေပ ၅၀၀၀၀ ခန္႔တြင္ SpaceShipTwo ကို လႊတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ အာကာသအတြင္း ဆက္လက္ ပ်ံသန္းကာေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဆင္းသက္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီကဆိုထားပါသည္။

အျခားေသာ အာကာသခရီး သြားလာျခင္းဆုိင္ရာအတြက္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ Amazon ကို တည္ေထာင္သူ Jeff Bezos ၏ Blue Origin အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခရီးသည္ ၆ ဦးလိုက္ပါႏိုင္မည့္ အာကာသယာဥ္အခန္းႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ တက္ဆင္းႏိုင္သည့္ ဒံုးပ်ံကိုတြဲလ်က္ အသံုးျပဳကာ ခရီးသည္ မ်ားကို အာကာသသို႔ ပို႔လႊတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ ဒံုးပ်ံပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ အာကာသယာဥ္ ဆင္းသက္ျခင္းဆိုင္ရာအတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့ ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား အားထုတ္ျပန္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ေနာက္ထပ္ အေနျဖင့္ Lynx ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဒံုးပ်ံယာဥ္ကို Xcor Aerospace ဟုအမည္ရသည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အာကာသယာဥ္မွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ခရီးသည္တစ္ဦးသာ လိုက္ပါႏိုင္မည့္ အာကာသခရီး သြားလာျခင္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ Virgin Galactic ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမွာ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္ႏွင့္ အာကသာအတြင္းသို႔ တက္လွမ္းပ်ံသန္းႏိုင္မည့္ ယာဥ္စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အာကာသသို႔ ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္ ယာဥ္၏ တြန္းကန္မႈစနစ္ကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိထားသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ခရီးသည္ေပါင္း ၃၅၀ မွ လိုက္ပါ စီးနင္းရန္အမွာစာ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပ်ံသန္းႏုိင္မည့္ ကာလကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Sunset of the planet

Sunset of the planet

အာကာသ ခရီးသြားျခင္းအတြက္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ မတူညီသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာအရီဇိုးနား အေျခစိုက္ World View ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ား က်င့္သံုးမည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ အာကာသယာဥ္ခန္းတစ္ခုကို ဟီလီယံေဘာလံုးျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားကာ ကမၻာေျမကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ကမၻာေျမအထက္ ၁၉ မုိင္ (အာကာသထိနီးပါး) ထိ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကာခ်ိန္ ၂ နာရီအတြင္း ပ်ံသန္း ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ကမၻာေျမျပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ဆင္းသက္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္ကို ေၾကညာထားျခင္းေတာ့ မရွိေသးေပ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ SpaceX ကို တည္ေထာင္သူ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Elon Musk ၏ အာကာသအတြင္းသို႔ သာမက အဂၤါၿဂိဳဟ္အထိပါ ပ်ံသန္းႏိုင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ Elon Musk အေနျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻၻာ့စြမ္းအား အျပင္းဆံုးဒံုးပ်ံ Falcon Heavy ကို တီထြင္စမ္းသပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါဒံုးပ်ံသည္ အျခားေသာ ဒံုးပ်ံမ်ားထက္ ကုန္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္မ်ားစြာကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေထာင္သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာကာသ ခရီးသြားလာျခင္းထက္ အဂၤါၿဂိဳဟ္အေပၚသို႔ လူသားမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

From the planet view to the world

From the planet view to the world

Falcon ဒံုးပ်ံႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပစ္လႊတ္မႈကို စတင္စမ္းသပ္ျခင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပတ္လမ္းသို႔ ပို႔လႊတ္စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိ ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ သြယ္ေဆာင္သြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လအေျခစိုက္ လူေနထိုင္ႏုိင္မည့္ အာကာသစခန္းတစ္ခုကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ သြားရန္လည္း Elon Musk အေနျဖင့္ ရည္မွန္းထားရွိေပသည္။ ထိုသို႔သာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ဆိုပါက လူသားမ်ား အေနျဖင့္ အာကာသသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းကို သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ေနစရာမလို အပ္ေတာ့ဘဲ အာကာသအတြင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ေနထိုင္ႏုိင္ေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ SpaceX အေနျဖင့္ စြမ္းအားျပင္း ဒံုးပ်ံမ်ားကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီး ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္း ေဒၚလာဘီလီယံ ဝက္မွ်ကုန္က်ခဲ့ေပသည္။

နိဂံုး

ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ ကမၻာအႏွံ႔သို႔ လည္ပတ္ျခင္းထက္ အာကာသခရီးသြားျခင္းမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေသခ်ာေပါက္ တည္ရွိလာဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

This contents is contributed by : internetjournal.media

About the author

iT Guider

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.